FLAG DELTA A FINALIZAT VERIFICAREA TUTUTROR PROIECTELOR DEPUSE

Grupul Local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării (FLAG DELTA) a reuşit paşi importanţi în activitate după o perioadă de blocaj datorată lipsei personalului specializat, respective a evaluatorilor de proiecte.

Începând cu data de referinţă 10.01.2014, dată la care s-a reuşit angajarea evaluatorilor, Compartimentul Management Tehnic a reuşit finalizarea verificării tuturor celor 104 proiecte depuse, din punct de vedere al conformităţii administrative, fiind aprobate un număr de 64 de dosare.

In cazul dosarelor aprobate urmează vizitele pe teren, acolo unde este cazul, respectiv verificarea eligibilităţii.

După această etapă de verificări s-a constatat că majoritatea dosarelor au fost întomite cu deficienţe, din acest motiv recomandăm potenţialilor beneficiari să acorde atenţie următoarelor aspect semnalate de Compartimentul Management Tehnic:

  1. Studiul de fezabilitate pentru proiecte cu lucrări de construcţii-montaj pentru beneficiari publici și privaţi trebuie sa fie intocmit conform Anexa 2 „Continutul cadru al studiului de fezabilitate” din HOTĂRÂREA Nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind “Aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii”.
  2. Documentele statutare pentru fiecare categorie de Beneficiari eligibili, sa fie prezentante conform cerintelor din Ghidurile Solicitantului revizuite, publicate pe site-ul asociatiei.
  3. Actele de proprietate asupra clădirilor şi terenului pe care se fac investiţiile, sa fie însoţite de Fişa de cadastru şi intabularea împreună cu Extrasele de carte funciară de dată recentă, din care să rezulte că sunt  libere de orice sarcini. Din Contractele de închiriere, concesiune sau contract de comodat trebuie sa rezulte dreptul de folosinţă asupra clădirilor sau terenului pentru minim 5 ani de la data semnării contractului de finanţare; si sa fie insotite de Extrasele de carte funciară de dată recentă care să cuprindă în Partea a III-a înscrierile privind dezmembrămintele dreptului de proprietate şi sarcini  – din care să rezulte că sunt libere de orice sarcini; (în contractele de mai sus se va menţiona faptul că pe durata acestora, cel care are calitatea de Solicitant în Cererea de finanţare, nu va fi restricţionat de către proprietar în realizarea proiectului pe durata implementării şi a monitorizării acestuia).
  4. Rezultatul de exploatare din ultimul Bilanţ anual, însoţit de contul de profit şi pierdere înregistrat ANAF sau Contul de rezultat patrimonial înregistrat la ANAF trebuie sa fie pozitiv.
  5. Proiectul trebuie sa respecte limita maximă de 15% din valoarea totală eligibilă a proiectului pentru cheltuielile generale ale proiectului cu construcţii-montaj sau 7% din valoarea totală eligibilă a proiectului pentru Cheltuielile generale ale proiectului fără construcţii-montaj.
  6. La dosarul cererii de finantare trebuie sa se regaseasca Actul de împuternicire autentificat, pentru responsabilul legal de proiect – original, dupa caz pentru fiecare tip de beneficiar eligibil.
  7. Proiectul trebuie sa conţina activităţi eligibile pentru măsura pe care se aplică Cererea de finanţare – a se consulta Ghidurile Solicitantului si Strategia Grupului Local pentru Dezvoltare Durabila.
  8. Pentru Măsura/Acțiunea/Indicator 1.7.1., 1.7.2., 1.2.1, care se supun prevederilor art. 44, alin. 1,pct. b) și pct. c) și alin. 2 din Reg. CE 1198/2006, beneficiarii vor dovedi că sunt fie lucrători în sectorul pescuitului, fie persoane cu un loc de muncă legat de acest sector și vor depune următoarele documente: Cerficatul constatator care să dovedească înregistrarea activității în sectorul pescuitului; autorizația de mediu eliberată de către A.R.B.D.D./A.P.M pentru desfășurarea activității în sectorul pescuitului.

 

 

De menţionat ar fi şi faptul că Adunarea Generală a Asociaţiei a aprobat şi lansarea unei noi sesiuni ce vizează mai multe măsuri pentru valorile rămase nesolicitate, sesiune a cărei dată de lansare va fi anunţată oficial în scurt timp.